Liseleje Vandværk

Vandet i Liseleje

Den nederste del af indvindingsoplandet - ca. halvdelen - ligger i selve plantagen, mens den øvre del strækker sig ind under det bebyggede område syd for kildepladsen. Det bebyggede område består dels af sommerhuse dels af helårshuse.

 

Alle boringer indvinder fra et overfladenært sandlag med filtersætning 6,5 - 13 meter under terræn. Der er intet beskyttende dæklag af leraflejringer over grundvandsmagasinet, som derfor klassificeres som meget sårbart.

 

Vandkvalitet

På Trods af det manglende dæklag er grundvandet karakteriseret ved sit indhold af reducerede parametre såsom ammonium, jern, methan og eventuelt svovlbrinte. Derudover har vandet et lavt indhold af sulfat og et nitratindhold under detektionsgrænsen. En enkelt boring - B4 - har dog et svagt forhøjet indhold af sulfat på ca. 30 mg/l.

Vandet er generelt "middelhårdt" med en hårdhed omkring 10 dH. Indholdet af natrium og klorid er lavt.
NVOC-tallet, som er et udtryk for indholdet af ikke-flygtige organiske stoffer, er let forhøjet. Dette kan give grobund for bakteriel aktivitet, men ud fra rentvandsanalysen ser det ikke ud til at være tilfældet for Liseleje Vandværk.

Se overblik over vandprøver fra Liseleje Vandværk her

 

Forureningskilder

Inden for indvindingsoplandet er der tre virksomheder, deraf en tankstation, som er registreret som affaldsdepot.

Der foreligger ingen oplysninger om brug af sprøjtemidler i plantagen omkring kildepladsen. I beboelses- og sommerhusområdet må det derimod påregnes, at der er anvendt de mest gængse sprøjtemidler - primært til ukrudtsbekæmpelse. Området er delvis kloakeret og en vis udsivning af spildevand må forventes.


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt