Liseleje Vandværk

Drikkevandskontrol 

 

Samtlige analyseparametrene kan findes i drikkevandsbekendtgørelsen, hvor der også er bemærkninger til analysetyper, hyppighed og stoffer der skal nytter særlig opmærksomhed til.

 

Parametrene er opdelt i:

  • Drikkevandets hovedbestanddele
  • Uorganiske sporstoffer
  • Organiske Mikroforureninger
  • Mikrobiologiske parametre


I drikevandsbekendtgørelsen stilles især strenge krav til reaktion ved overskridelser, bl.a. ved en undersøgelse for at påvise årsagen. Der skal hurtigst muligt iværksættes udbedrende foranstaltninger, hvis der påvises en grænseoverskridelse.
Vandværket kan efter en konkret (behovs)vurdering også blive pålagt at analysere for andre stofgrupper eksempelvis fenoler og klorfenoler, hvor man har kendskab til forurenere i indvindingsoplandet (landbrug, gasværker, tjæreindustri). Detergenter, hvis der er kendskab til nærliggende spildevandsudledning eller olieprodukter, navnlig MTBE, hvor der er kendskab til forurenende grunde eller benzinstationer. 

Grænseværdier

Grænseværdierne er for en række stoffer fastsat ud fra forsigtighedsprincippet. De seneste resultater fra det nationale grundvands overvågningsprogram, GRUMO, har ligget til grund for de nye kvalitetsparametre.

 

Specielt om nikkel

Grænseværdien for nikkel gælder ved taphanen og værdien må her maks. være fastsat til 20 µg nikkel/l. Der accepteres en midlertidig grænseværdi ved indgang til ejendom på 20 µg nikkel/l. Problemet er, at der også sker en tilførsel af nikkel i forbrugernes installationer, hvor det i dag er sædvanligt at mange rør er født med nikkel.

Der er påbegyndt nærmere undersøgelser til afklaring af problemet med nikkel i forbrugerinstallationer, hvor man bl.a. har målt nikkel- og anden metalafgivelse fra atypiske husholdninger ud fra et normalt aftapningsmønster.


Nedsat hyppighed af kontrol

Man skal være meget opmærksom på den kontrolhyppighed, som kommunen fastsætter og hele tiden stille spørgsmål om der er behov for de pågældende analyser. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at man kan få lagt et analyseprogram, som er tilpasset det enkelte vandværk, hvis en række af de store syndere ikke er forekommende i værkets indvindingsopland.

 

Kvalitetskontrol

Drikkevandet fra Liseleje Vandværk kan generelt karakteriseres som værende af god kvalitet; men for at sikre forbrugerne udføres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Kvalitetskontrollen planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Boringskontrol udføres ved vandværket og skal sikre, at grundvandskvaliteten er i orden. Denne kontrol udføres 1 gang årligt, efter nærmere aftale.
Normal kontrol udføres ved boringerne og påviser om kvalitetskravene er overholdt. Denne kontrol foregår 1 gang hvert 4. år for hver boring.

 

Her kan downloades forklaring af begreber i en analyserapport.

 


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt