Liseleje Vandværk

Betaling og opkrævning af vandafgifter

 

Vandværket gennemfører elektronisk aflæsning af andelshavernes vandmålere sidst i december og udsender herefter opgørelse over årets forbrug samt á conto opgørelse for det kommende år. Afgiften forfalder til betaling d. 1. marts.


Har en andelshaver ikke modtaget opgørelse/faktura opfordres vedkommende til at kontakte vandværkets administration via e-mail post@vand-edb.dk eller på telefon 75 39 32 55.


For at undgå rykkergebyrer, varsel om lukning ved restancer, m.m. opfordres andelshaverne til at tilmelde betalingen til Betalingsservice, således at opkrævning sker automatisk.

 

Link til Betalingsservice

 

Husk altid at meddele flytning og ejerskifte til administrationen. 


Ved ejerskifte skal afregning af vand ske via refusionsopgørelsen, idet vandværket ikke kan påtage sig denne opgave. Husk i denne forbindelse at oplyse den nye ejers navn og adresse, samt at framelde evt. betalingsaftale i banken.

 

Opkrævningsregler

 

A. Betaling for vandforbrug til vandværket.

1.0 Fast afgift (*)

Beløbet opkræves for hver boligenhed (sommer/helår) eller erhverv med egne VVS installationer. Gæstehuse, annekser etc. regnes ikke som selvstændige boliger. Mindre butikker, kontorer etc. direkte i forbindelse med bolig, regnes som een enhed. Enkelte brugere med større målere: 2 gange fast afgift (eller efter skøn).

 

2.0 Løbende afgift (pr. m3 vand) (*)
Beløbet opkræves på ejendomsniveau i henhold til måleraflæsningerne.

 

2.1 Manglende måleraflæsning
Hvis f.eks. måleren ikke er tilgængelig for måleraflæseren, eller måleraflæsningskort ikke er returneret rykkes telefonisk. Giver dette ikke resultat fremsendes rykkerskrivelse med aflæsningkort og der pålægges regningen et rykkergebyr *). Er det ikke muligt at få de nødvendige oplysninger inden regningerne udsendes fastsætter vandværket et skønnet forbrug der for normale helårsboliger p.t. er på 140 m3/år og normale sommerboliger er på 60 m3/år.
Disse oplysninger videregives til kommunen for beregning af afgifterne til det offentlige (vandafledningsafgifter etc.) samt danner grundlag for á conto betaling for det følgende år.

 

2.2 Regulering af vandforbrug
I tilfælde af senere regulering af vandforbruget, der skyldes forsømmelser fra forbrugeren opkræves et gebyr (*).

B. Afgifter til det offentlige


1.0 Miljøafgift
Miljøafgift af vandforbrug (*) opkræves på ejendomsniveau i henhold til måleraflæsninger. Manglende oplysninger: se A 2.1 og 2.2.

C. Vandspild
I tilfælde af konstateret vandspild (frostsprængninger, brud på installationer, etc.) f.eks. ved et unormalt stort vandforbrug skønnes et normalforbrug på grundlag af tidligere måleraflæsninger, der fratrækkes det målte forbrug. Overstiger restforbruget (vandspildet) 300 m3/år opkræver vandværket ikke betaling for det overskydende forbrug. Dog vil miljøafgiften blive beregnet af det samlede konstaterede forbrug. Á conto betaling i tilfælde af vandspild fastsættes for det kommende år efter tidligere målte forbrug eller i mangel af oplysninger herom efter standardforbrug: se A 2.1.

 

Oplysninger til kommunen gives om det samlede konstaterede forbrug (d.v.s. inkl. vandspild). (*) I henhold til gældende takstblad


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt