Tilslutning og måler

Vandmålere og målerbrønde

Ved alle sommerhuse og hovedparten af helårshusene er måleren anbragt i en målerbrønd så tæt ved skel som muligt. I andre tilfælde er måleren anbragt indendørs. Det er et ufravigeligt krav at måleren under alle forhold er anbragt frostfrit.

Alle målere er Kamstrup elektroniske målere. De indeholder alle elektroniske oplysninger om forbrug og vandspild. 

Andelshaverne er ansvarlige for vedligeholdelse af stikledning fra skel, målerbrønden samt installationen i målerbrønden, mens selve den elektroniske måler er vandværkets ejendom.

Aflæsning

Vandmålerne aflæses een gang årligt i december måned ved elektronisk aflæsning. Det skal dog være muligt at kontrollere tilstand af måler og målerbrønd. Det er derfor vigtigt, at målerbrønden er let tilgængelig og ikke skjult af bevoksning, jordbunker og andet.


Andelshaveren skal sikre, at målerbrønden bliver holdt fri for jord og sand, for at holde installationen frostfri. Andelshaverne opfordres til jævnligt at foretage kontrolaflæsninger.