Vandværket / ledningsnettet

Pumpestyring

Liseleje vandværk henter sit råvand i Liseleje Plantage fra 4 boringer.


Styring af pumperne ved boringerne sker fra vandværkets styresystem, der er typen Xergi med den nyeste software installeret på vandværket i sommeren 2013. Det samme anlæg styrer de andre operationer på vandværket og fejlmeddelelser kan håndteres via internettet.
Råvandet transporteres af en ca. 4 km lang ledning fra boringerne til vandværket på Vandværksvej, hvor der sker en iltning af vandet med efterfølgende sandfiltrering inden vandet ender i rentvandstanke klar til udpumpning til andelshaverne.


Da råvandet er af særdeles god beskaffenhed er yderligere rensning ikke nødvendig, og der sker ikke tilsætning eller brug af kemikalier.


Udpumpning til vandværkets hovedledningsnet styres ligeledes af Xergi anlægget og det sker til tre områder hhv. en syd, øst og vest streng.

Hovedledninger

Vandværkets hovedledningsnet har en udstrækning på ca. 35 km.

Rørnettet er løbende under renovering væk fra de gamle jernrør fra vandværkets etablering.

Der er derfor i de senere år sket udskiftning af en stor del af ledningsnettet til plastrør (PE-rør). Dette har sat sit tydelige spor på en nedbringelse af rørsprængninger så vandværket kan holde tabet af vand fra ledningsnettet under de lovmæssige 10 %, der ellers ville betyde en ekstrabetaling fra vandværket til SKAT.

Udover hovedledninger er der naturligvis stikledninger til de ca. 1450 andelshavere. Disse stikledninger fornyes også frem til andelshavernes vandmåler i takt med fornyelsen af hovedledningerne.