Vandværket / ledningsnettet

Kildeplads

Liseleje vandværk henter sit råvand i Liseleje Plantage fra 4 boringer.

Derfra føres råvandsledningen til vandværket på Vandværksvej 3. 

Ledningsføringen er vist med gul streg på ledningskortet. Se nedenfor.


Hovedledninger

Vandværkets hovedledningsnet har en udstrækning på ca. 35 km.

Rørnettet er løbende under renovering væk fra de gamle jernrør fra vandværkets etablering.

Der er derfor i de senere år sket udskiftning af en stor del af ledningsnettet til plastrør (PE-rør). Dette har sat sit tydelige spor på en nedbringelse af rørsprængninger så vandværket kan holde tabet af vand fra ledningsnettet under de lovmæssige 10%, der ellers ville betyde en ekstrabetaling fra vandværket til SKAT.

Udover hovedledninger er der naturligvis stikledninger. Disse stikledninger fornyes også frem til andelshavernes vandmåler i takt med fornyelsen af hovedledningerne.

Liseleje Vandværk forsyner ca. 1.450 andelshavere fordelt på ca. 1.310 fritidshuse, ca. 100 parcelhuse, 25 etageboliger og 14 erhvervsvirksomheder i et område, der geografisk er afgrænset mod nord af Kattegat, mod øst af Liseleje Plantage, mod vest af grænsen til Torup og mod syd af bebyggelsen på Nordklinten, Markskellet, Bygtoften, Topstien, Agervang, Lisevangsvej, Engholmsvej, Poppelkrogen og Trindkær. 

Se ledningskort på: https://liselejevandgis.vandnet.dk/default.asp.