Vandet i Liseleje

Den nederste del af indvindingsoplandet - ca. halvdelen - ligger i selve plantagen, mens den øvre del strækker sig ind under det bebyggede område syd for kildepladsen. Det bebyggede område består dels af sommerhuse dels af helårshuse.


Alle boringer indvinder fra et overfladenært sandlag med filtersætning 6,5 - 13 meter under terræn. Der er intet beskyttende dæklag af leraflejringer over grundvandsmagasinet, som derfor klassificeres som meget sårbart.

Vandkvalitet

På Trods af det manglende dæklag er grundvandet karakteriseret ved sit indhold af reducerede parametre såsom ammonium, jern, methan og eventuelt svovlbrinte. Derudover har vandet et lavt indhold af sulfat og et nitratindhold under detektionsgrænsen. En enkelt boring - B4 - har dog et svagt forhøjet indhold af sulfat på 62 mg/l.


Vandet er generelt "blødt" forstået som en hårdhed 10 - 15 dH. Indholdet af natrium og klorid er ligeledes lavt.
Permanganantallet, som er et udtryk for indholdet af iltelige stoffer, primært organiske stoffer, er let forhøjet. Dette kan give grobund for bakteriel aktivitet, men ud fra rentvandsanalysen ser det ikke ud til at være tilfældet for Liseleje Vandværk.

Forureningskilder

Inden for indvindingsoplandet er der tre virksomheder, deraf en tankstation, som er registreret som affaldsdepot.
Der foreligger ingen oplysninger om brug af sprøjtemidler i plantagen omkring kildepladsen. I beboelses- og sommerhusområdet må det derimod påregnes, at der er anvendt de mest gængse sprøjtemidler - primært til ukrudtsbekæmpelse. Området er delvis kloakeret og en vis udsivning af spildevand må forventes.

Drikkevandsbekendgørelse

Den seneste drikkevandsbekendtgørelse er fra marts 2014 med mindre ændringer i august 2014. Efterfølgende er angivet links til Retsinformation .dk hvor der med søgeordene ”vandkvalitet tilsyn” kan findes de seneste relevante oplysninger:


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id...
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id...

Regler om forbrugerinformation

I Bekendtgørelse 292 af 26/03/2014,kapitel 7 er anført vandværkernes pligt til mindst en gang årligt, at informere forbrugerne om:

Vandforsynings navn, adresse, telefonnumre, e-mail og evt. kontaktpersoner
Forsyningsområde
Indvindingsmængde
Vandbehandlingen på vandværket
Drikkevandets kvalitet